Contact? Bel inBeeldt 0513 657 145 of mail info@vitaalinbeeldt.nl  
 

Casemanagement Regulier

Elke organisatie heeft zijn eigenaardigheden, vragen en problemen rond arbeidsomstandigheden, verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid. Niemand kent die beter dan de werkgever zelf. Binnen de grenzen van wet- en regelgeving maakt hij in onze optiek dan ook de keuzes. Onze deskundige ondersteuning moet daarop aansluiten. Voor het verzuimmanagement doen we dat onder de formele noemer van de zogenaamde ‘Maatwerkregeling’, beter bekend als het Eigen Regiemodel.

Wilt u gebruik maken van de Maatwerkregeling dan moet u aan twee hoofdvoorwaarden voldoen:

  1. Overeenstemming met de werknemersvertegenwoordiging (OR, personeelsvertegenwoordiging) of via de CAO over de wijze van uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid met toepassing van de Maatwerkregeling.
  2. Een contract met een bedrijfsarts voor bijstand bij de verzuimbegeleiding, aanstellingskeuring en PAGO. Dit kan door deze in dienst te nemen, door deze extern in te huren of via een arbodienst in te schakelen. Ook combinaties van deze opties zijn mogelijk.
Verzuim inBeeldt regelt voor u de inzet van een bedrijfsarts, en adviseert u over zijn/haar inzet. Die is gerelateerd aan preventie- of herstelbevorderende maatregelen, maar sowieso aan de wettelijke momenten als vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Onze diensten bieden wij u aan in een keuzepakket. Afhankelijk van uw eigen verzuimbeleid kunt u variëren: veel zelf doen, of aan ons overlaten.

Los van die keus blijft u als werkgever, en daarmee de leidinggevende(!), verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en arbeidsomstandigheden, geregeld in de Wet poortwachter en de ArboWet. Als werkgever bent u verplicht het verzuim direct op de eerste dag vast te leggen en (te zijner tijd) te melden aan arbodienst of arboarts. Daarnaast bent u als werkgever wettelijk verplicht zo snel mogelijk re-integratie-inspanningen te ontwikkelen, met als doel de werknemer in staat te stellen het eigen werk of ander passend werk te verrichten.

Onderstaande werkwijze is richtinggevend voor wat betreft de inzet van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige in de invulling van het re-integratieproces in geval van ziekteverzuimbegeleiding tot en met het tweede jaar. Dit om goed invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter en de verscherpte criteria van het UWV.
 
Dag 14-21 Consultbedrijfsarts
Week 6 Uitvoering probleemanalyse
Elke 6 weken Vervolgconsulten met indien nodig bijstelling probleemanalyse
Week 8 Plan van aanpak
Week 16-18 Arbeidsdeskundige check en beoordeling Plan van Aanpak (bijstelling)
Week 42 Eerstejaarsevaluatie door arbeidsdeskundige en bedrijfsarts
Week 42-52 Dossier check/evaluatie
Week 68-78 Actueel Oordeel. Dossier check/evaluatie

Wanneer wordt een bedrijfsarts ingeschakeld:
  • Wanneer werknemer/werkgever dit expliciet wenst.
  • Wanneer er een indicatie bestaat voor spreekuur bedrijfsarts.
  • Conform bovenstaand model.
  • Wanneer er sprake is van psychische klachten moet de bedrijfsarts voor dag 14 haar eerste spreekuur hebben en dan vervolgens weer binnen 14 dagen.
  • In week 42 - 52 wordt het dossier gecontroleerd of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan en of de re-integratiestrategie voor het tweede jaar voldoende is uitgekristalliseerd (keuze voor spoor 1 of spoor 2). In het kader hiervan wordt werknemer uitgenodigd voor een eerstejaarsevaluatie. Tevens zal er een dossiercontrole worden gedaan door de arbeidsdeskundige (zie volgende punt).
  • In geval van bezwaar- en beroepzaken wordt de behandelend bedrijfsarts ingezet en zo nodig een jurist.

Wat kunt u van ons verwachten?

U krijgt in onze aanpak een eigen casemanager. De casemanager is voor u én uw medewerker het vaste aanspreekpunt voor vragen én de schakel naar de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige. Afhankelijk van uw keuzes signaleert, controleert, adviseert en rapporteert de casemanager aan u.
Naast onze casemanagers beschikken we over arbeidsdeskundigen die parallel aan de medische kant van het ziekteverzuim u adviseren over de belasting en belastbaarheid in arbeid.
Voor de medische beoordeling van de zieke beschikken we over een landelijk dekkend netwerk van bedrijfsartsen. Zij voeren de consulten uit zoals eerdergenoemd. Conform de privacy voorschriften worden die in een medisch dossier vastgelegd dat niet toegankelijk is voor u als werkgever en de professionele van Verzuim inBeeldt.

Tarieven

Klik hier om de folder en het bijhorende tarievenoverzicht te downloaden/bekijken (PDF)

De twitterfeed wordt niet getoont zolang u geen cookies accepteerd.
©2020 inBeeldt, alle rechten voorbehouden