Contact? Bel inBeeldt 0513 657 145 of mail info@vitaalinbeeldt.nl  
 

KlachtenregelIng Verzuim InBeeldt

Deze klachtenregeling omvat de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten gericht aan Verzuim inBeeldt, of een aan Verzuim inBeeldt gerelateerde medewerker of interventie partij, in dienst van deze organisatie.
 
Artikel 1 Toepassingsgebied
Het begrip klacht.
Een klacht is een uiting van ongenoegen door de klager.
De klacht dient betrekking te hebben op een gedraging/nalaten van Verzuim inBeeldt, die niet onmiddellijk door de directe aangesprokene weggenomen kunnen worden.
 
Artikel 2 Doel van de klachtenregeling
Het op een zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.
 
Artikel 3 Bevoegdheid tot afdoening van een klacht
De Kwaliteitsmanager van Verzuim inBeeldt is in opdracht van de directie bevoegd tot afdoening van een klacht. De Kwaliteitsmanager is nooit de medewerker die de dienst heeft verleend waarop de klacht betrekking heeft. De Kwaliteitsmanager rapporteert direct aan de Algemeen Directeur van Verzuim inBeeldt De naam van de klachten- coördinator is vastgelegd op het klachtenformulier.
 
Artikel 4 Ontvangst en registratie van een klacht

 1. Ontvangst van de klacht geschiedt schriftelijk;
 2. Na schriftelijk ontvangst van de klacht neemt de klachten- coördinator telefonisch contact op met de klager;
 3. De Kwaliteitsmanager registreert de klacht op het klachten- formulier, de schriftelijke klacht wordt als bijlage bij het formulier toegevoegd.
Artikel 5 Bevestiging van ontvangst
Na ontvangst en registratie van een klacht conform artikel 4, zendt de Kwaliteitsmanager de klager een bevestiging van ontvangst;
De bevestiging dient binnen 2 volledige weken aan de klager bekend te zijn. Dit onder vermelding van de ontvangst datum;
Een klacht bevat de volgende gegevens:
 1. Naam en adres van de klager en eventueel diens wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Korte omschrijving van de klacht (inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden);
 3. Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;
 4. De reden waarom de klager bezwaar maakt tegen de be- doelde gedraging;
 5. De verdere afhandeling van de klacht en de termijn waarbin- nen men verwacht de klacht af te handelen;
 6. De verzending van de bevestiging staat geregistreerd op het standaard klachtenformulier.
Artikel 6 Inrichting onderzoek
 1. De Kwaliteitsmanager legt de ontvangen klacht voor aan de betrokken partijen;
 2. De Kwaliteitsmanager vat de reactie van de betrokkene samen op het klachtenformulier, en past hem aan tot de betrokkene zich akkoord verklaard met de omschrijving;
 3. De Kwaliteitsmanager informeert de betrokkene over de verdere afhandeling;
 4. De Kwaliteitsmanager stelt een onderzoek in naar de werkelijk- heid. Hij betrekt hierbij niet alleen het feitenmateriaal, maar ook de persoonlijke beleving van de klager en van betrokken partij;
 5. De Kwaliteitsmanager dient te overwegen of de genoegdoening wordt bevorderd door een verzoeningsgesprek tussen betrokken partijen. Resultaat wordt schriftelijk vastgelegd.
Artikel 7 Corrigerende maatregelen
 1. De gedragingen waarop de klacht betrekking heeft wordt op basis van onderzoek eerst getoetst op rechtmatigheid en vervolgens op doelmatigheid;
 2. De Kwaliteitsmanager bepaalt of de klacht gegrond is;
 3. Vervolgens besluit hij aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid, of er correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden zullen worden;
 4. De Kwaliteitsmanager doet telefonisch het aanbod aan de klager, en peilt de tevredenheid van de klager over de maatregel/genoeg- doening;
 5. Als het telefonisch aanbod aangenomen wordt, verstuurt de kwaliteitsmanager een schriftelijke bevestiging naar de klageren betrokkene van datgene dat besproken is;
 6. Wanneer de klager niet tevreden is met het aanbod, dan overweegt de Kwaliteitsmanager of nieuw intern onderzoek en/of een nieuw aanbod wenselijk is;
 7. Het aanbod en de reactie van de klager worden vastgelegd op het standaard klachtenformulier. 
Artikel 8 Verslaglegging
 1. De Kwaliteitsmanager doet schriftelijk verslag aan de klager en aan alle betrokkenen, uiterlijk binnen twee weken na het oplossen van de klacht;
 2. De beslissing bevat de uitspraak, motivatie en gegrondheid van de klacht.
Artikel 9 Preventieve maatregelen
De Kwaliteitsmanager bepaalt of er maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen van de omstandigheden die
tot de klacht hebben geleid. Hij overlegt met diegene die effectieve verbeteringen kan doorvoeren. De preventieve maatregelen worden vastgelegd op het standaard klachtenformulier.
 
Artikel 10 Rapportage
De Kwaliteitsmanager draagt zorg voor de afhandeling van datgene wat is afgesproken met klager. De Kwaliteitsmanager analyseert  elk jaar de klachten, hij beoordeelt of er trends zichtbaar zijn, of de corrigerende maatregel hebben geleid tot tevredenheid, en of de preventieve maatregelen hebben geleid tot verbetering. De analyse maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de onderneming.
 
Artikel 11 Beroep
Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, bestaat de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de opdrachtgever van het verzuim-traject. Daarnaast zijn er instanties die de belangen van cliënten behartigen. Zoals Arcon (Landelijke Vereniging Arbeidson-
geschikten),
Breed Platform Verzekerden en Werk, Helpdesk Gezondheid,
Werk en Verzekeringen, de CG-Raad (Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten).
 

De twitterfeed wordt niet getoont zolang u geen cookies accepteerd.
©2020 inBeeldt, alle rechten voorbehouden